Resevillkor

1. Anmälan
En anmälan sker då Fotoresor erhållit ett ifyllt bokningsformulär. Om resan bokades efter den 7 november 2016 ska en bokningsavgift på 2000 kr av resans kostnad betalas inom 30 dagar efter att du mottagit en bokningsbekräftelse. Resterande belopp betalas efter resan. Vi anlitar ett externt inkassoföretag för våra betalningar (PS Inkasso) och du betalar med faktura.

Du kan även välja att delbetala upp till 6 månader utan extra kostnad. Ange delbetalning när du bokar om du önskar detta.

2. Avanmälan
En eventuell avanmälan görs skriftligen omedelbart om hinder för resa uppkommer. Om avanmälan sker tidigare än sextio dagar innan avresa är kunden skyldig att betala tio procent av resans pris. Sker avanmälan senare än sextio dagar är kunden skyldig att betala resans fulla pris. Är betalningen genomförd sker alltså ingen återbetalning, och om betalningen ännu inte är genomförd är kunden skyldig att omedelbart betala in resterande belopp. Bokningsavgiften på 2000 kr återbetalas ej.

Om resan redan påbörjats sker ingen återbetalning, vilket skälet än är.

Avanmälan sker skriftligen till Fotoresors info@foto-resor.se eller bokning@foto-resor.se, avanmälan genom Facebook är ej giltigt!

3. Reseförsäkring och avbeställningsskydd
Fotoresor rekommenderar att kunden har tecknat en egen reseförsäkring och avbeställningsskydd innan resan. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv.

4. Hälsa
För att genomföra en resa med Fotoresor behöver du vara vid allmänt god hälsa. Har du medicinska besvär eller behöver särskild kost är det viktigt att du kontaktar Fotoresor i god tid innan avresa. Är du osäker eller har frågor om vilken kondition som krävs, rådfråga Fotoresor.

Observera att ledaren när som helst under resans gång har rätt att förklara en deltagare oförmögen att genomföra resan, om deltagen eller de resterande gruppdeltagares hälsa riskeras. Du får inte heller under några omständigheter bryta mot lagen under pågående resa eller mot de regler som är uppsatta för resan. Skulle detta inträffa avbryter vi omedelbart din medverkan på resan.

Om detta skulle inträffa sker ingen återbetalning. Genom att boka en resa intygar deltagaren att hen inte lider av fysiska eller psykiska besvär som skulle kunna riskera deltagaren eller resterande gruppmedlemmars hälsa. Vid insjuknande eller olycka under resans gång står deltagaren själv för de omkostnader som uppstår. Resan fortsätter som planerat och deltagaren är välkommen att återgå till resan om möjligt innan avslutad resa om deltagaren blir frisk. Fotoresor rekommenderar att ni tecknar en försäkring ifall något inträffar under resans gång.

5. Eventuell prisändring
Fotoresor har rätt att ändra en resas pris om till exempel transportkostnader eller växelkurser ändras. Eventuell prisändring meddelas innan resan.

6. Ändring av färdplan och förseningar
Ändring av färdplan kan komma att ske om så är tvunget. Om en resa blir försenad, eller om en resas färdplan måste ändras på grund av dåligt väder, vägförhållanden, förseningar av transportfordon, staters intervention eller andra eventualiteter som Fotoresor eller dess agenter ej råder över, är priset för dessa förseningar och ändringar ej inräknade i priset. Vi förbehåller oss också rätten att flytta resan om så är tvunget för att kunna genomföra resan.

7. Inställandet av resa
Fotoresor har rätt att ställa in en resa om så är tvunget. Fotoresor återbetalar då hela resans pris men står inte för relaterade utgifter som till exempel visumkostnad.

8. Ersättning av ledare
Vid allvarlig sjukdom, dödsfall, graviditet eller annan seriös händelse förbehåller vi oss rätten att byta kursledare på resan.

9. Ansvarsbegränsning
Fotoresor dess ägare och anställda agerar endast som agenter för ägare, entreprenörer och leverantörer av transportmedel och alla därtill hörande resetjänster och tar inte på sig något ansvar för extra kostnad, personskada, förlust eller skada av tillhörigheter som är ett direkt resultat av naturkatastrof, försening, karantän, strejk, stöld, snatteri, terrorism eller annat som vi ej råder över. Ändringar i färdplanen kan göras för att anpassa resan till omständigheterna. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall, ombord eller iland, som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv. Fotoresor råder er att teckna rese – och olycksfallsförsäkring för att täcka kostnader i en dylik situation. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret fortfarande på deltagaren och Fotoresor avsäger sig allt ansvar.

En deltagare som bokar en resa och sänt in undertecknat bokningsformulär skall vara införstådd med dessa särskilda villkor.